Dokumenty


Opinia Zespołu d/s oceny projektów prawnych z zakresu prawa cywilnego działającego przy Społecznej Radzie Legislacyjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny 1990-06-30 zobacz


Informacja SRL dla prof. dr. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu o zakończeniu prac nad społecznymi projektami ustaw o Prokuratorii Generalnej oraz o notariacie 1990-06-30 zobacz


Informacja SRL dla Lecha Wałęsy, Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" o zakończeniu długotrwałych prac nad trzema projektami ustaw: ustawą o środkach masowego przekazu, ustawą o Prokuratorii Generalnej oraz ustawąo notariacie 1990-06-30 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL w Collegium Maius wraz z porządkiem obrad 1990-06-15 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL - Prowo Prasowe Notariat Prokuratorii Generalnej 1990-06-15 zobacz


Ustawa o utworzeniu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 1990-05-31 zobacz


Zaproszenie do wzięcia udziały w kolejnym posiedzeniu Społecznej Rady Legislacyjnej 1990-05-15 zobacz


Zaproszenie na SRL Prawo Prasowe Prokuratoria Generalna koncepcja Kodekcu Cywilnego 1990-04-21 zobacz


Podziękowanie Komitetu Helsińskiego dla Kazimierza Barczyka, sekretarza Społecznej Rady Legislacyjnej za zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Społecznej Rady Legislacyjnej 1990-04-14 zobacz


Podziękowanie dr. Janusza Kochanowskiego dla Kazimierza Barczyka, sekretarza Społecznej Rady Legislacyjnej za zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Społecznej Rady Legislacyjnej 1990-04-09 zobacz


Pismo prof. S.Grzybowskiego do dr. S.Płażka z Katedry Prawa Pracy UJ 1990-03-26 zobacz


Pismo prof. S.Grzybowskiego do Biura Prawnego NSZZ Solidarność 1990-03-26 zobacz


Informacja dla prof. dr. Adama Strzembosza Ministra Sprawiedliwości o planach najbliżego posiedzenia SRL 1990-03-20 zobacz


Informacja o podjęciu prac przez Zespół Prawa Gospodarczego i Finansowego Społecznej Rady Legislacyjnej 1990-03-20 zobacz


Uwagi do projektu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 1990-03-19 zobacz


Uwagi SRL do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 1990-03-19 zobacz


Prof. S.Sołtysiński w liście do Rektora S.Grzybowskiego informuje o pomocy Fundacji Forda z USA dla SRL 1990-03-15 zobacz


Zaproszenie na posiedzenie SRL Kodeks Karny - dr A.Zoll 1990-03-01 zobacz


Lista obecności na posiedzeniu Społecznej Rady Legislacyjnej w dniu 17 lutego 1990 roku 1990-02-17 zobacz


Pismo prof. A.Blikle do prof. T.Zielińskiego z uwagami do Ustawy o prawie autorskim 1990-02-05 zobacz


Podanie Społecznej Rady Legislacyjnej do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieruchomości PZPR w Krakowie 1990-02-03 zobacz


Wstępne założenia dotyczące regulacji prawnej poświęconej funkcjonowaniu prasy i organizacji radiowo - telewizyjnych 1990-01-31 zobacz


Korespondencja Sekretarza Senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych z Sekretarzem SRL 1990-01-30 zobacz


Pismo od Komitetu Helsińskiego w Polsce 1990-01-26 zobacz


Zaproszenie do udziału w VII plenarnym posiedzeniu Społecznej Rady Legislacyjnej 1990-01-17 zobacz


Projekt ustawy o Ministrze Spraw Wewnętrznych 1990-01-13 zobacz


Sprawozdanie z posiedzenia Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność" - Społecznej Rady Legislacyjnej w Krakowie odbytego w dniu 13 stycznia 1990 roku 1990-01-13 zobacz


Wyliczenie problemów prawnoporównawczych i prośba o ich weryfikację 1990-01-01 zobacz


Propozycja składu zespołów Prawa Cywilnego SRL 1990-01-01 zobacz


Notatka dotycząca przedłożenia projektu ustawy - S.Grzybowski 1990-01-01 zobacz


S. Wronkowska, J. Wróblewski - Projekt ustawy o tworzeniu prawa 1990-01-01 zobacz


Założenia ustroju prawnego samorządu terytorialnego 1990-01-01 zobacz


Pismo prof. S.Grzybowskiego do prof. S.Sołtysińskiego 1990-01-01 zobacz


Notatka SRL wariant 7 Minister Spraw Wewnętrznych 1990-01-01 zobacz


Opinia na temat projektu ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości 1989-12-31 zobacz


Uwagi SRL nt. projektowanej regulacji prawnej dotyczącej partii politycznych 1989-12-31 zobacz


Informacja dla prof. dr. Adama Strzembosza, pierwszego zastępcy Ministra Sprawiedliwości 1989-12-06 zobacz


Zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnym zebraniu Społecznej Rady Legislacyjnej 1989-12-06 zobacz


Informacja Społecznej Rady Legislacyjnej dla prof. Adama Strzembosza, Pierwszego Z-cy Ministra Sprawiedliwości 1989-12-06 zobacz


Przekazanie Komisji Senackiej ds Inicjatyw i Prac Ustawodawczych aktualizacji ulg w systemie finasowo-podatkowym i przepisów prawnych dotyczących działalności radiowo-telewizyjnej 1989-12-06 zobacz


Zawiadomienie Sejmu, Senatu i Rządu o gotowości podjęcia dalszej pracy nad prawem spółdzielczym 1989-12-06 zobacz


Informacja Dziennika Polskiego o projekcie ustawy o MSW autorstwa SRL 1989-12-04 zobacz


Dziennik Polski - Zamiast milicjantów... bezpartyjni policjanci 1989-12-02 zobacz


Protokół z V posiedzenia SRL na UJ 1989-12-02 zobacz


Lista obecności na posiedzeniu Społecznej Rady Legislacyjnej w dniu 2.XII.1989 1989-12-02 zobacz


Opinia dr Ireny Lipowicz do projektów ustaw o partiach politycznych 1989-11-20 zobacz


Pismo Krajowej Komisji Wykonawczej do SRL prośba o współpracę przy reformie państwa 1989-11-10 zobacz


Pismo KKW NSZZ "S" do prof. dr. hab. Stefana Grzybowskiego 1989-11-10 zobacz


SRL - Model Ustroju Sądów - założenia (A.Rzepliński, M.Safjan) 1989-11-01 zobacz


Informacja o posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej na której rozpatrywane są projekty ustaw przygotowane przez COIU 1989-10-31 zobacz


rekordów: 165, na stronach: 4