Dokumenty


Projekt ustawy o Komitecie Ochrony Państwa oraz o Urzędzie Ochrony Państwa 1989-10-31 zobacz


Informacja o posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej na której rozpatrywane są projekty ustaw przygotowane przez COIU "S" 1989-10-31 zobacz


Opinia na temat projektu Ustawy o zmianie ustawy - Prawo Lokalowe 1989-10-31 zobacz


Pismo OKP do SRL - wyrazy wdzięczności za projekty ustaw 1989-10-30 zobacz


Wyrazy wdzięczności Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego na ręce prof. Stefana Grzybowskiego za wieloletnią i niezwykle owocną pracę Społecznej Rady Legislacyjnej podpisane przez Bronisława Geremka i Andrzeja Wielowieyskiego 1989-10-30 zobacz


Stanowisko Społecznej Rady Legislacyjnej wyrażone na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 października 1989 roku 1989-10-27 zobacz


Informacja o stanowisku SRL wobec rządowego projektu reorganizacji spółdzielczości 1989-10-27 zobacz


Wyrazy uznania Przewodnicżacego Senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dla prac SRL oraz prośba o kolejne projekty ustaw 1989-09-29 zobacz


Lista obecności na posiedzeniu Komisji Wymaiaru Sprawiedliwości SRL poświęconej projektowi ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 1989-09-29 zobacz


Pismo do doc. dr. hab. Michała Kuleszy 1989-09-22 zobacz


Zaproszenie do wzięcia udziału w IV posiedzeniu Społecznej Rady Legislacyjnej 1989-09-21 zobacz


Pismo prof. S.Grzybowskiego do prof. S.Sołtysińskiego 1989-09-19 zobacz


Opinia Społecznej Rady Legislacyjnej dla Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w sprawie planu prac ustawodawczych 1989-09-19 zobacz


Informacja o prowadzonym doradztwie dla Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego 1989-09-19 zobacz


Zaproszenie od prof. S.Grzybowskiego do prac SRL dla dr. R.Markiewicza 1989-09-19 zobacz


List prof. S.Grzybowskiego do prof. T.Dybowskiego 1989-09-19 zobacz


List prof. S.Grzybowskiego do prof. A.Wasilewskiego 1989-09-19 zobacz


Notatka w sprawie koniecznych prac legislacyjnych nad zmianami lub doskonaleniem systemu prawa polskiego 1989-09-16 zobacz


Prośba o ekspertyzy prawne w sprawie uchwalonego regulaminu dla wyboru Prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1989-09-09 zobacz


Lista osób zaproszonych na spotkanie COIU uzgodniona z doc. Rzeplińskim 1989-09-07 zobacz


Zlecenie od senatora Lecha Kozioła na projekt Rekulaminu Zgromadzenia Narodowego oraz sam projekt 1989-08-23 zobacz


Wniosek do TK za pośrednictwem Senatu o regulaminie dla wyboru prezydenta 1989-08-01 zobacz


SRL o zmienie ustawy Prawo Lokalowe 1989-08-01 zobacz


Informacja o nowych zadaniach Społecznej Rady Legislacyjnej 1989-07-27 zobacz


Pismo do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Marszałka Senatu - gotowość współpracy zespołu ekspertów Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność" - Społeczna Rada Legislacyjna 1989-07-14 zobacz


Protokół III posiedzenia SRL w CM UJ w Krakowie 1989-07-07 zobacz


Projekt Regulaminu Senatu 1989-06-30 zobacz


Zaporoszenie na posiedzenie COIU prof. S.Grzybowski 1989-06-26 zobacz


Notatka S.Grzybowskiego do członków COIU 1989-06-26 zobacz


Apel Przewodniczącego Społecznej Rady Legislacyjnej o wzięcie udziału w zebraniu prowadzących zespoły SRL 1989-06-26 zobacz


List ws rezygnacji z udziału w pracach SRL 1989-06-20 zobacz


Pismo Czesławy Żuławskiej do prof. Stefana Grzybowskiego o gotowości do przystąpienia do prac nad Prawem Cywilnym 1989-06-13 zobacz


Pismo Cz.Żuławskiej do prof. S.Grzybowskiego 1989-06-13 zobacz


List do prof. S.Grzybowskiego dot. podjęcia się praz przy COIU 1989-06-11 zobacz


Pismo informujące o przesłanych uwagach do projektu ustawy o sądach apelacyjnych 1989-05-31 zobacz


Pismo prof. S.Grzybowskiego do członków zebrania SRL 1989-05-15 zobacz


Wstępny plan pracy SRL 1989-05-10 zobacz


Zgłoszenie kandydatur Społecznej Rady Legislacyjnej do wyborów parlamentarnych 1989-04-18 zobacz


Projekt Ustawy o zgromadzeniach 1989-03-01 zobacz


Komitet Helsiński - pismo prawników polskich do Komitetu Organizacyjnego przy Lechu Wałęsie d/s Okrągłego Stołu 1989-02-25 zobacz


Pismo o wznowieniu prac COIU "S" i powołaniu SRL 1989-02-08 zobacz


Projekt Ustawy o tworzeniu prawa 1988-06-01 zobacz


Listy dotyczące prac SRL 1986-07-06 zobacz


Projekt zmian w ustawie o SB i MO 1985-07-31 zobacz


Uwagi do ustawy o związkach zawodowych 1982-10-01 zobacz


Proponowane zmiany w prawie cywilnym A.Mączyński 1982-01-01 zobacz


III Ogólnopolskie Forum Prawników, plakat 1981-11-28 zobacz


Pismo prof. S.Grzybowskiego o rozpoczęciu prac COIU 1981-10-30 zobacz


Założenia ustawy o zapobieganiu upadłości Stanisław Włodyka 1981-10-01 zobacz


COIU społeczny projekt Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Karnego 1981-08-30 zobacz


rekordów: 165, na stronach: 4