COIU Solidarności - SRL

Krótka historia


C OIU "Solidarności" wraz z jego Społeczną Radą Legislacyjną, kierowaną przez b. rektora UJ prof. Stefana Grzybowskiego, opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw opublikowanych w książce "Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980-90" (Wydawnictwo Sejmowe 2001). Wybitny historyk państwa i prawa prorektor UJ prof. Stanisław Grodziski stwierdził, że "był pod wrażeniem skali i wielkości prac prawniczych podjętych dla naprawy Rzeczypospolitej - największego społecznego wysiłku prawników od czasu Konstytucji 3 Maja". COIU "S" oraz SRL były głównym zespołem ekspertów prawniczych "Solidarności", a następnie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Senatu RP I kadencji. Z COIU "S" współpracowało w sposób bliski 100. wybitnych, niezależnych prawników z całej Polski, a w sposób pośredni opiniami wspomagało ok. 200 osób.

I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowano przez "S" w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w dniach 17-18 stycznia 1981. Zapoczątkowało to działalność COIU "S" założonego i kierowanego przez sędziego Kazimierza Barczyka, jako członka prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości "Solidarności". Przedstawiono do dyskusji projekty USP i KPK: powołania samorządu sędziów i przywrócenia instytucji sędziego śledczego. Powołano Komisję Kodyfikacyjną Kodeksu Karnego, na czele z prof. Władysławem Wolterem, nestorem polskich karnistów. W Forum uczestniczyło ok. 250 przedstawicieli głównie środowiska sędziowskiego z 65 sądów, pracowników nauki prawa z 6 uniwersytetów oraz prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

II Ogólnopolskie Forum Prawników COIU "S", poświęcone praworządności z udziałem kilkuset prawników z całej Polski dyskutowało 13-14 czerwca 1981 w Auli UJ m.in. nad społecznymi projektami KK bez kary śmierci, KPK, KKW, o USP, SN, Prokuraturze, Adwokaturze, Radcach Prawnych oraz MO i SB; na wniosek prezesa COIU "S" powołało agendę - Społeczną Radę Legislacyjną złożoną z 21 teoretyków prawa i 21 praktyków dla kompleksowej oceny stanu prawa i potrzeb jego zmian.

III Ogólnopolskie Forum Prawników 28-29 listopada 1981 również w Auli UJ, dyskutowało nad projektami ustaw m.in. Kodeksu Pracy w atmosferze odczuwalnego napięcia przed wydarzeniami z 13 grudnia. Ukonstytuowała się SRL na czele z przewodniczącym prof. Stefanem Grzybowskim, nestorem polskich cywilistów oraz zastępcami SSN Zofią Wasilkowską, b. Ministrem Sprawiedliwości, prof. Wacławem Szubertem, Przewodniczącym Komitetu Nauk Prawnych PAN, prof. Andrzejem Kopffem, Prorektorem UJ, mec. Andrzejem Rozmarynowiczem oraz sekretarzem SRL koordynującym współpracę z COIU "S" sędzią Kazimierzem Barczykiem. Partnerami Forum byli m.in. Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Radców Prawnych, KKK "S" Prokuratury, "S" Sądu Najwyższego oraz "S" UJ. Po Forum kierownictwo COIU "S" - SRL złożyło wizytę kard. Franciszkowi Macharskiemu.

IV Ogólnopolskie Forum Prawników m.in. nt. praw ochrony konsumentów planowane na styczeń 1982, z wydrukowanymi i przemielonymi materiałami po wprowadzeniu stanu wojennego niestety nie mogło się już odbyć.

Książka "Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze "Solidarności" 1980-1990" to suma kopii większości materiałów i projektów ustaw opracowanych w Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S" i jego Społecznej Rady Legislacyjnej z siedzibą w Krakowie. COIU "S" - SRL pracowały jako zespół ekspertów prawniczych Senatu i Sejmu do początku 1992 r. Był to program naprawy Rzeczypospolitej realizowany w imię 10. milionowej "Solidarności" w formie gotowych społecznych projektów aktów prawnych wprowadzających do polskiego prawa standardy europejskie.

"COIU "S" - SRL reaktywowało swoją działalność posiedzeniem 4 marca 1989 r. w Sali Senackiej UJ.


NSZZ "S" Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości


Członkowie Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej, 1 grudnia 1981

Barczyk Kazimierz - Kraków
Kuklińska Barbara - Sopot
Slężak Janusz - Gdańsk
Soiński Wojciech - Szczecin
Strzembosz Adam - Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa
Szymański Antoni - Wrzeszcz
Żuralska Bogdana - Poznań

Członkowie Krajowej Komisji Koordynacyjnej, 1 grudnia 1981

Adamiak-Lewandowska Teresa - Gdańsk
Dąbrowski Stanisław - Siedlce
Gładysz Andrzej - Poznań
Głazek Aleksander - Kraków
Górda Halina - Toruń
Guthy Irena - Lublin
Jabłoński Tomasz - Wrocław
Klemberg Juliusz - Wodzisław Śląski
Koda Helena - Białystok
Krajcer Halina - Zielona Góra
Ksokowski Andrzej - Gorzów
Lubieniecki Józef - Olsztyn
Makowska Aleksandra - Wałbrzych
Minkiewicz Maria - Warszawa
Nawara Wiesław - Częstochowa
Nina Niechajewicz-Zaporowska - Wrocław
Obroślińska Danuta - Elbląg
Olszewski Włodzimierz - Kraków
Płasiński Stanisław - Kielce
Pokrzywa Tadeusz - Rzeszów
Rudnicki Stanisław - Sąd Najwyższy Warszawa
Strzałko Halina - Poznań